زندگي واقعي ما انسان ها از چهار فصل مهم بهار، تابستان،پاييز و زمستان تشكيل شده است.
در هركدام از فصل هاي بايد كار لازم همان فصل انجام دهيم، در فصل بهار بايد بذر موفقيت را بكاريم، در فصل تابستان از مسير موفقيت بايد نگهداري كنيم، در فصل پاييز بايد از محصول موفقيت برداشت كنيم

و در فصل زمستان با محصول موفقيت زندگي خود را بگذارنيم و از موفقيت ها لذت نهايي را ببريم. هر سال اين روند تكرار و تكرار مي شود. حال هرجاي اين چرخه ناقص باشد قطعا ما، زمستان هاي سختي را در پيش خواهيم داشت.
جيم ران ميگويد كه شما ميانگين پنج نفري هستيد كه با آنها در ارتباط هستيد. يعني كافي است نگاهي به دور و اطراف خود بياندازيد و ببينيد در چه دايره اي از انسان ها،نگرش ها، كارها و فعاليت ها قرار داريد.
شما در مسير زندگي بارها بارها و در پروسه هاي مختلف زندگي، از گذر فصل هايي خواهيد گذشت كه هر كدام را درست يا اشتباه طي كنيد نتيجه هاي مختلفي را به شما نشان مي دهد.
حال براي موفقيت در زمينه آموزش و كنكور خود يك نگاهي به اطراف خود كنيد. چه كساني اطراف شمارا فراگرفته اند. چه معلم هايي شما را راهنمايي مي كنند؟ چه مشاوراني به شما مشورت مي دهند؟ چه برنامه ريز هاي براي شما برنامه ريزي مي كنند؟ و چه دوستاني در اين راه شما را همراهي مي كنند؟ صحبت و كلام هركدامشان، نوع نگرش و تجربه تك تك شان در مسير زندگي شما تاثير خواهد داشت.
در پروسه عظيم كنكور، كه در نهايت اوج نوجواني شما قراردارد بايد بهترين مسير را با بهترين مشورت طي كنيد چون تكراري براي سن از دست رفته شما وجود ندارد. مشاوري توانمند كه راه هاي موفقيت و شكست را كامل با چشمان خود ديده است. مي تواند مسيري را براي شما ترسيم كند تا بدانيد در بهار كنكور خود چه بذري را انتخاب كنيد كه بتوانيد اطلاعات بيشتري را در ذهن خود كاشت كنيد. به شما ميگويد چگونه در تابستان كنكور خود از توانايي هاي خود بهترين استفاده را كنيد و مهارت و سرعت خود در نگه داري اطلاعات و باز اوري آنها را فرا بگيريد و چگونه در پاييز كنكور خود، برداشت درستي از اطلاعات و نتايج و ازمون هاي خود داشته باشيد و در پايان زمستان سرد و سخت كنكور، كه همه ناراحت و پشيمان نتيجه بدست امده، هستند ولي شما در اوج موفقيت لبخندي بر لب خواهيد داشت كه جز راحتي و لذت در زمستان را نمايش نمي دهد.
در انتخاب مشاور خود از هرچيزي بيشتر دقت كنيد.