انسان به عنوان یکی از موجودات عالم امتیازات زیادی نسبت به سایر موجودات دارد، یکی از امتیازات قدرت یادگیری ، تفکر و حفظ اطلاعات است ، قدرت یادگیری وحفظ اطلاعات باعث تفاوت میان انسان و حیوان شده و نیز برتری انسان را نسبت به سایر موجودات به اثبات رسانده است

بیش از 2500سال پیش یونانیان هنری در رابطه با حافظه اختراع کردند تحت عنوان تدابیر «یادیار» و به معنی نقش بستن اثرات مکانها و تصاویر بروی حافظه است.

خیلی جالبه که بدونین تقویت حافظه به وسیله شاعر یونانی به نام سیمونیدز در قرن پنجم و ششم قبل از میلاد پدید آمده است ؛

شرح واقعه چنین است که سیمونیذر تالار ضیافتی که در آن شعر طویلی را ایراد کرده بود برای چند لحظه ترک کرد، در همین حین سقف تالار فرو می ریزد ودر نتیجه تخریب تالار و مرگ میهمانان هویت آنان غیر قابل شناسایی می شود اما پس از باسازی تالار سیمونیدز توانست جایگاه دقیق هریک از حاضرین را بیش از قرائت شعر بیاد آورد و تمامی آنها را شناسایی کند بدین ترتیب بود که نخستین تئوری تداعی در بخاطر سپاری و اساس تمامی سیستمهای منمو تکنیک ( تدابیر یاد یار ) پدید آمد.

افلاطون می گوید : روح داری بستری است از موم قالب سازی شده که منحنی غلظت و خلوص آن در افراد مختلف متفاوت است و همین موم نقش احساسات و اندیشه ها را می پذیرد ، این نقش حک شده که از حیث برجستگی مانند نقوش یک مهر به نظر می رسد/ف مانند شانه ای ناپدید و فراموش می شود، به این خاطر است که به طور کامل بر روی این موم حک شده است.

ارسطو معتقد بود : حافظه مجموعه ای از تصاویر ذهنی است که تنها از راه تأثیرات حسی بدست می آید ، او تنها کسی بود که قوانین منمو تکنیک را به صورت تداعی پایه ریزی کرد، سنت توماس اکیناس ، سه قانون اولیه ارسطو را احیا کرد:

1 ـ قانون تشابه : خاطره مشابه با تأثیر معینی به یاد می ماند .

2 ـ قانون عکس یا متضاد : اگر دو یا چند اثر ، آنتی تز یگدیگر باشند داشتن یکی سبب یادآوری دیگری است ،

3 ـ قانون همزمانی یا همراهی : اگر دو یا چند تأثیر همزمان اتفاق بیفتد بروز یکی سبب بهیادآوری دیگری می شود با این پیش مقدمه سه مرحله اصلی یادگیری مؤثر را به شما یاد خواهم دادکه به بهترین شکل مراحل درس خواندن را طی کنید؛ هدف آشنا کردن شما با شیوه های یادگیری مؤثر است به گونه ای که در آن بتوان مطالب را در زمان کمتر فهمید ، آسانتر به خاطر سپرد، مدت طولانتری آن را حفظ نمود و در مواقع امتحان به راحتی به یاد آورد.

گروه آموزشی دانو – دنیای آموزش نوین