وسواس در مطالعه از علتهای بسیار وقت گیر دانش آموزان می باشد که وقت بسیار زیادی از مطالعه دانش آموزان را هدر می دهد.

روانشناسان  بیشترین وسواس را ریشه در ترس و اضطراب می دانند که موجب تکرار غیرارادی اعمال روزانه و افکار می شود. از علایم وسواس فکری عدم تمرکز و حواس پرتی و تسلیم شدن در مقابل افکار مزاحم و ناخواسته می باشد که بی حوصلگی و خستگی ذهن می باشد .