فراموشی به معنای نبودن یا عدم توانایی فرد در بازیابی همه یا بخشی از داده هایی است که پیش تر به صورت رمزگذاری حفظ شده و در حافظه بلند مدت ذخیره شده اند . چند مفهوم درباره ی فراموشی