شکل گیری عادت های بد هرگز دشوار نیست، اما زندگی کردن با عادت های غلط دشواره. شکل دادن به عادت های خوب دشواره، اما در عوض، زندگی کردن با عادت های خوب، آسونه. ایجاد نظم و ترتیب شخصی دشواره، رسیدن به تسلط و کنترل شخصی دشواره، اما وقتی این عادت ها رو در خودتون ایجاد کردین، براتون شکل خودکار و اتوماتیک پیدا میکنن.