استرس و اضطراب به احساس ناخوشایند و مبهم و هراس و دلواپسی با منشأ ناشناخته که به فرد دست میده که شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی میشه استرس احساسی است و زمانی به شما دست میده که فشار بیشتر از اونچه شما به اون عادت داشتید به شما وارد میشه،