برنامه ریزی : سعی کنید برنامه‌ای که برای خود تنظیم می‌کنید کاملا مطابق با شرایط فردی شما باشد
هیچوقت از برنامه کسانی که هم تراز شما نیستند استفاده نکنید زیرا قدم ها با هم فرق دارند.