برنامه ریزی : سعي کنيد برنامه‌اي که براي خود تنظيم مي‌کنيد کاملا مطابق با شرايط فردي شما باشد
هيچوقت از برنامه کساني که هم تراز شما نيستند استفاده نکنيد زيرا قدم ها با هم فرق دارند.