سفر زندگي همه انسان ها با اهداف و روياهايي كه در ذهن و درون آنها شكل ميگيرد آغاز مي شود. هر روزه ما انسان ها در درون ذهن خود كلي افكار را پرورش مي دهيم افكاري پر از آينده ي روشن و در مقابل آن افكاري كاملا تيره قرار مي گيرد.