سال دهم

ریاضی و فیزیک

علوم تجربی

ادبیات و علوم انسانی

فیزیک 1 ریاضی
ریاضی 1
هندسه 1
شیمی 1

فارسی 1
نگارش 1
دین و زندگی 1
عربی، زبان قرآن 1
زبان انگلیسی 1

ریاضی 1
فیزیک 1 تجربی
زیست شناسی 1
شیمی 1

فارسی 1
نگارش 1
دین و زندگی 1
عربی، زبان قرآن 1
زبان انگلیسی 1

ریاضی و آمار 1
جغرافیا 1 (جغرافیای ایران)
تاریخ 1 (ایران و جهان باستان)
جامعه شناسی 1
اقتصاد
منطق
علوم و فنون ادبی 1

فارسی 1
نگارش 1
دین و زندگی 1 انسانی
عربی، زبان قرآن 1 انسانی
زبان انگلیسی 1

دروس آزاد

آمادگی دفاعی | آزمایشگاه علوم تجربی 1 | جغرافیا 1 (جغرافیای ایران) | کارگاه کارآفرینی و تولید | تفکر و سواد رسانه ای | تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1