هدف ما در سفر زندگی

سفر زندگی همه انسان ها با اهداف و رویاهایی که در ذهن و درون آنها شکل میگیرد آغاز می شود. هر روزه ما انسان ها در درون ذهن خود کلی افکار را پرورش می دهیم افکاری پر از آینده ی روشن و در مقابل آن افکاری کاملا تیره قرار می گیرد.

ادامه مطب