تعداد قابل توجهی از داوطلبان در درس عربی دچار مشکل هستند و بسیاری از انها این درس را سخت و غیرقابل یادگیری میدانند. اگر  روش خواندن عربی برای کنکور  را بدانید ، این درس موجب موفقیت شما در کنکور می شود.

سوالات عربی در کنکور شامل چند بخش است:

بخش اول شامل ترجمه است.
بخش دوم از قواعد مطالعه عربی در کنکور، شامل درک مطلب است.
بخش سوم شامل سوالات قواعد عربی ۲ و ۳ است.
روش خواندن عربی برای کنکور
ابتدا بهتر است یک مبحث را انتخاب نموده و از کتاب یا جزوه کمک اموزشی قواعد را بدقت بخوانید. فقط قواعد را حفظ نکنید بلکه انها را بفهمید و به مثالهای کتاب نیز توجه کنید.
پس از یادگیری و حفظ و نوشتن قواعد در برگه‌ی خلاصه، یک بار از ابتدا تا انتهای درس به همراه تمرین‌ها و مثال‌ها را ترجمه کنید و از لغت‌های انتهای کتاب نیز استفاده کنید.

روش مطالعه دین و زندگی برای کنکور سراسری

درست پاسخ دادن ۱۰ الی ۱۲ تست ترجمه و تعریب میتواند حداقل درصدی در حدود ۴۰ را برای شما به ارمغان بیاورد .

روش حل تمرین را از کتاب کمک درسی مطالعه کنید و حتما خودتان تمرین ها را حل کنید و آنها را برای خودتان تحلیل کنید و قواعدی را که آموختید با این تمرین ها بررسی کنید.
تست ها ی کنکور عربی را حل کنید و نکات مهم را در جزوه خود بنویسید. هنگام تست‌زنی و دیدن پاسخ تشریحی، حتما هر ۴ گزینه را بررسی کنید.
در هر زبانی هر کلمه ای دارای نقش خاصی در جمله میباشد. در زبان عربی نیز به همین صورت است که هر کلمه و یا حرف میتواند نقشی در جمله داشته و یا حتی در پاره ای از موارد آن نقش در جمله ای تغییر کند . این تغییرات با اعراب گذاری ها مشخص میشود.سعی کنید روی تقویت شناسایی این نقش ها تمرین کنید. در هر تمرین و تستی که میزنید حتی اگر آن تست مربوط به مشخص کردن نقش کلمه ها در جمله نبود اما انها را مشخص کنید.